Een horecazaak runnen

Horeca kent enorm veel verschijningsvormen en dankzij creatieve ondernemers komen er naast hotels, restaurants en cafés nog steeds meer vormen bij. In Venray verstaan we onder horeca elk openbaar pand of openbare ruimte waar je structureel en tegen betaling kan eten en drinken (of afhalen) en/of waar amusement of ontspanning wordt aangeboden. De exacte definitie is in de Algemene Plaatselijke Verordening opgenomen onder het begrip: openbare inrichting.

In een bestemmingsplan (onder de Omgevingswet is dat het Omgevingsplan) is vastgelegd welke activiteiten of functies waar mogen plaatsvinden. Zo is onder andere in het bestemmingsplan/omgevingsplan aangegeven waar horeca mag plaatsvinden en waar niet. De bestemmingsplannen/omgevingsplannen vind je op: www.ruimtelijkeplannen.nl.

Wil je een onderneming starten waarin je eten, drinken of rookwaren gaat verkopen? Of laat je mensen overnachten? Dan heb je een exploitatievergunning nodig. Start je een onderneming waar je alcohol verkoopt of schenkt? Dan heb je naast een exploitatievergunning ook een drank- en horecavergunning nodig. Kijk vooraf in het bestemmingsplan of je in jouw pand een horecabedrijf mag starten.

Voorwaarden exploitatievergunning

In de exploitatievergunning staat onder andere:

 • in welke ruimten binnen (en buiten) horeca-activiteiten zijn toegestaan
 • tot hoe laat deze delen geëxploiteerd mogen worden
 • welke vormen van eten en drinken mogen worden aangeboden
 • wie de exploitant van de horeca-inrichting is

De exploitatievergunning is pand- en persoonsgebonden, dat wil zeggen dat de vergunning wordt afgegeven op een specifiek adres en de vergunning wordt afgegeven aan een specifieke (natuurlijke of rechts)persoon of (natuurlijke of rechts)personen; zij is niet overdraagbaar aan een ander. Ook geldt een vergunning alleen voor de activiteiten waarvoor vergunning is aangevraagd. Als de aard van het horecabedrijf (type bedrijf) wijzigt dient daarvoor een nieuwe vergunning te worden aangevraagd.

Looptijd exploitatievergunning

De exploitatievergunning heeft een looptijd voor onbepaalde tijd (artikel 1:7 APV). Bij uitzondering kan de gemeente hiervan afwijken (bijv. bij gebruik van waterpijpen).
Is of wordt een vergunning een schaarse vergunning (meer geïnteresseerden dan er ruimte is), dan heeft de vergunning een tijdelijk karakter.

Wijzigingen exploitatievergunning

Het vergunningstelsel is zo opgebouwd dat wijzigingen binnen de bestaande vergunningen kunnen worden aangevraagd. Denk hierbij aan een wijziging wegens een verbouwing van het pand of het toevoegen van een leidinggevende. Deze wijzigingen dienen tijdig gemeld te worden. Uiteraard worden deze getoetst aan de wet- en regelgeving.
Als de vergunninghouder wijzigt (bijvoorbeeld door een wijziging van de rechtsvorm, wijziging in samenstelling van een vennootschap, et cetera) dient een volledig nieuwe vergunning aangevraagd te worden.

Niet gebruiken exploitatievergunning

Als je een exploitatievergunning niet binnen een jaar na onherroepelijk te zijn geworden gebruikt (de horeca-inrichting exploiteert niet), dan kan de vergunning worden ingetrokken. Een drank- en horecavergunning vervalt overigens van rechtswege na een jaar als er geen gebruik van wordt gemaakt.

Aanwezigheidsplicht exploitant / beheerder

Voor vergunde horeca-inrichtingen geldt een aanwezigheidsplicht. Dit houdt in dat wanneer de inrichting geopend is, een leidinggevende die vermeld is op de vergunning aanwezig moet zijn. De leidinggevende wordt genoemd op de aanhangsels (bijlagen) van de vergunningen. Omdat van een leidinggevende verwacht mag worden dat hij/zij de verantwoordelijkheid voor de exploitatie kan dragen, worden bepaalde eisen gesteld.

Een wijziging in leidinggevenden (bijschrijven of afmelden) kan binnen de bestaande vergunning worden aangevraagd. De bijlage wordt dan aangepast. Dit kan via het formulier ‘aanvraag wijziging leidinggevende) dat je vindt op de website van de gemeente Venray. Na de melding en bevestiging van ontvangst daarvan kunnen leidinggevenden meteen in de inrichting aan de slag. De leidinggevenden worden onder andere getoetst op hun levensgedrag (antecedenten) en indien alcohol wordt geschonken dient de persoon ook voldoende kennis te hebben van sociale hygiëne.

Vergunningaanvragers c.q. vergunninghouders worden automatisch aangemerkt als leidinggevende en moeten dus aan alle eisen voldoen.

Toetsing aanvraag exploitatievergunning

Een exploitatievergunning ziet toe op de bescherming van de openbare orde en veiligheid en de invloed op het woon- en leefklimaat in de omgeving van de horeca-inrichting. Een aanvraag voor een exploitatievergunning wordt getoetst op:

 • moraliteit / levensgedrag van betrokken exploitanten en beheerders/leidinggevenden
 • bestemming van het pand
 • milieueisen en gezondheidsrisico’s (zoals geluid op basis van het Activiteitenbesluit bij de Wet milieubeheer)
 • kwaliteitseisen terrassen
 • Drank- en Horecawet en aanverwante wetgeving (indien van toepassing)
 • Wet op de Kansspelen en aanverwante wetgeving (indien van toepassing)
 • overlast en openbare orde


Wet Bibob

De gemeente Venray past de wet Bibob toe bij vergunningaanvragen. Deze wet wordt toegepast om te voorkomen dat criminele activiteiten worden gefaciliteerd met gemeentelijke vergunningen. Voor meer informatie over wet Bibob zie de website van het Ministerie van Justitie en Veiligheid.

Als je alcohol wilt verkopen, heb je een drank- en horecavergunning of een ontheffing nodig. Je leest er meer over op de website van de gemeente Venray. Elk horecabedrijf heeft een exploitatievergunning nodig. Daarnaast heb je misschien ook een reclamevergunning nodig.

Aan de verlening van een drank- en horecavergunning worden andere eisen gesteld dan bij de exploitatievergunning het geval is. Zo moet de inrichting aan bepaalde bouwkundige eisen voldoen, die in landelijke regels zijn vastgelegd. Ook moeten de leidinggevenden volgens de Drank- en Horecawet voldoen aan landelijk vast­gestelde (zedelijkheids)eisen en beschikken over voldoende kennis en inzicht met betrekking tot sociale hygiëne. U betaalt voor de behandeling van een aanvraag leges, naast die van een eventuele aanvraag exploitatievergunning. Aanvragen voor horecagerelateerde vergunningen worden zo veel mogelijk gecombineerd behandeld, zodat er geen tijdsverlies optreedt omdat over meerdere vergunningen een besluit moet worden genomen.

Slijterijen moeten voor de verkoop van sterke drank altijd een drank- en horecavergunning hebben, maar hebben geen exploitatievergunning nodig. Ook wordt voor slijterijen de wet Bibob niet toegepast. De drank- en horecavergunning is persoons- en inrich­tingsgebonden.

De gemeente berekent kosten om de vergunning in behandeling te nemen (leges). Deze leges worden gerekend voor de handelingen die voor de behandeling nodig zijn. De aanvrager is deze leges ook verschuldigd als de vergunning wordt geweigerd. De legesverordening van de gemeente legt jaarlijks vast hoe hoog de leges per aangevraagde vergunning zijn.

Openings- en sluitingstijden van horecagelegenheden, zoals bars en cafés, zijn vastgelegd in de Algemene Plaatselijke Verordening. Meer informatie over openings- en sluitingstijden en het willen afwijken daarvan vind je op  de website van de gemeente Venray.

In de regeling geluid is vastgelegd op welke tijden en hoeveel geluid je mag produceren in of buiten je horecabedrijf.

Verantwoord ondernemen

Van ondernemers verwachten wij dat zij verantwoordelijkheid nemen voor de effecten die hun inrichting en publiek op de omgeving kunnen hebben. Deze verantwoordelijkheid houdt niet op bij de voor¬deur van de inrichting of de grens van het terras. Verantwoord omgaan met alcohol, goed contact onderhouden met de wijkagent en de lokale ondernemersvereniging, het schoon houden van de stoep en het tijdig informeren van de buren wanneer er een feestje plaatsvindt is, naast goed fatsoen, de verantwoordelijk¬heid die we van ondernemers verwachten. Het is de manier waarop we de schaarse ruimte met elkaar delen.

Toegankelijkheid voor mensen met een beperking

In Nederland hebben ongeveer 2 miljoen mensen een beperking. Veel van hen lopen dagelijks letterlijk en figuurlijk tegen obstakels aan. En dat is onwenselijk. Het mag niet zo zijn dat mensen worden belemmerd in hun kansen om mee te doen aan de samenleving.
Hoe toegankelijk is jouw horecagelegenheid? Kunnen mensen met een beperking gemakkelijk terecht, ook bij het toilet? Hoe gastvrij ben je voor de groeiende groep ouderen of voor mensen die slecht ter been zijn? Op de website van KHN lees je meer over toegankelijkheid. Verder kan het Gehandicaptenplatform Venray jou nader informeren en advies geven. Maak hier gebruik van, zodat iedereen van jouw horecagelegenheid kan genieten.

Duurzaam ondernemen

Hoe duurzaam is jouw bedrijf? Ook de horeca is steeds meer bezig met Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en met het thema duurzaamheid. Duurzaamheid lees je ook terug in de factsheet ‘Trends in de horeca’ van KHN: puur, persoonlijk, peer-2-peer, hyperactieve levensstijl, samenwerken en gezondheid zijn de zes trends voor de komende tijd.

Wat dacht je van rietjes van riet of van pasta in plaats van plastic? Rietjes van plastic zijn funest voor het milieu en zijn het op één-na-meest gevonden soort plastic in de oceaan! Terrasverwarmers op gas? Liever niet! Elektrische of infrarood verwarming heeft de voorkeur. Meer tips en ideeën over duurzaamheid in de horeca vind je op de website van misset horeca: van besparen op energie tot het tegengaan van voedselverspilling en van circulaire horeca tot milieuvriendelijk overnachten. Hoe duurzaam wordt jouw bedrijf? Echt werk maken van duurzaamheid in jouw bedrijf? Ga dan voor het Green Key keurmerk.

Veilig en gezond uitgaan (alcohol en drugs)

Als horeacondernemer moet je je houden aan de verplichtingen in de Drank- en Horecawet. Denk hierbij aan: 

 • het niet schenken van alcohol aan jongeren onder de 18 jaar (ook via indirecte verstrekking)
 • het vermelden van leeftijdsgrenzen (communicatie)
 • het niet meer schenken van alcohol aan dronken mensen

Als horecaondernemer neem je je verantwoordelijkheid op het gebied van alcoholmatiging. Happy hours, het stunten met dranktarieven en/of acties van onbeperkt drinken passen hier niet bij.

Drugs zijn verboden. Zorg als horecaondernermer dat je hier duidelijk over bent en dit ook communiceert, bijvoorbeeld via huisregels:

 • het is niet toegestaan drugs in je bezit te hebben
 • indien de drugs gevonden worden, worden de drugs in beslag genomen en word je uit de horecazaak verwijderd
 • indien nodig wordt de politie ingeschakeld
 • bezoekers onder invloed van drugs worden niet toegelaten tot de horecazaak

Verder kun je de bezoekers van jouw horecazaak informeren over de risico’s van druggebruik en stimuleren van bewuste keuzes.
Als horecaondernemer ben je verantwoordelijk voor de veiligheid binnen je zaak en dus ook voor naleving van de Opiumwet. Het toezicht op de horecazaak ligt primair bij de ondernemer. Je kunt bijvoorbeeld kiezen voor een (uitgebreide) toegangscontrole.
Verder heb je een signalerende functie als het gaat om bezoekers die onwel (dreigen te) worden of andere gezondheidsincidenten.
Meer informatie vind je op de websites van het Trimbos instituut en op de website van Vincent van Gogh.

Het is de bedoeling dat we de afspraken die we met elkaar maken ook naleven. Dat geldt voor de ondernemers, de inwoners én voor de overheid. We sturen dan ook op naleving van de wettelijke regels door daarop toe te zien. Periodiek vindt er een controle van het horecabedrijf plaats. Op overtredingen wordt gehandhaafd. Toezicht en handhaving zijn erop gericht om overtredingen te beëindigen en herhaling te voorkomen. Bij het beoordelen van een overtreding en het bepalen van de juiste interventie houden we rekening met:

a) de mogelijke gevolgen van de overtreding
b) de omstandigheden waaronder de overtreding is begaan
c) het gedrag van de overtreder
d) de voorgeschiedenis
e) het subsidiariteit- en proportionaliteitsbeginsel: we passen die interventie toe die het minst ingrijpend is en het best passend is om het gestelde doel te bereiken. Dit betekent dat bij een overtreding niet standaard één bepaalde interventie mogelijk is. Bepaald dient te worden welke interventie in de specifieke situatie de beste is

In principe past de gemeente het bestuursrecht toe, tenzij wettelijke bepalingen anders bepalen. Daarnaast bestaat de mogelijkheid om strafrechtelijke op te treden door middel van het opmaken van een proces verbaal.
Als gemeente volgen we een stappenplan voor overtredingen van de Drank- en Horecawet. Het stappenplan heeft als doel dat we op een eenduidige wijze handhaven bij overtredingen van de Drank- en Horecawet. Hierbij zijn onder meer de volgende aandachtspunten van belang:

 • maatwerk: als de individuele situatie daarom vraagt, kan de burgemeester gemotiveerd afwijken van het voor de overtreding geldende stappenplan
 • wanneer een ondernemer binnen twee jaar na een geconstateerde overtreding, een overtreding opnieuw begaat, dan passen we de volgende stap uit het stappenplan toe. Vinden er binnen twee jaar na een overtreding geen nieuwe overtredingen plaats, dan begint de horecaondernemer met een schone lei
 • algemene wet bestuursrecht (Awb): het opleggen van sancties zijn besluiten in de zin van de Awb
 • toezichthouders van de gemeente Venray voeren de controles uit. Deze toezichthouders kunnen ook opsporingsbevoegdheid hebben. Bij een overtreding volgt een (schriftelijke) waarschuwing met mogelijkheid tot herstel. Bij een overtreding maakt de toezichthouder een rapportage op. Heeft de toezichthouder tevens opsporingsbevoegdheid dan kan hij/zij tevens boeterapport/proces-verbaal opmaken. Als het nodig is start de gemeente een bestuursrechtelijk traject

Voor algemene vragen over horeca kun je contact opnemen met de frontoffice van het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving: (0478) 52 33 33 of Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Ben je van plan om een horecabedrijf te starten? Neem dan contact op met een vergunningverlener via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..
"VENRAY IS GASTVRIJ,
GEZELLIG EN KNUS!"