Horeca gerelateerde zaken

Paracommercie is de verzamelterm voor horeca-activiteiten die plaatsvinden in paracommerciële instellingen. Een paracommerciële instelling is een rechtspersoon (vereniging, stichting) niet zijnde een naamloze vennootschap (NV) of besloten vennootschap (BV) met beperkte aansprakelijkheid, die zich richt op activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard. Voorbeelden van paracommerciële instellingen zijn sportverenigingen en wijkontmoetingscentra met een horecafunctie.

In de paracommerciële verordening Venray zijn onder meer de schenktijden van de diverse paracommerciële instellingen en bijeenkomsten van persoonlijke aard opgenomen. Om alcohol te kunnen schenken in een commercieel horecabedrijf of in een paracommerciële instelling is een drank- en horecavergunning vereist. Op basis van de DHW en de verordening kent een drank- en horecavergunning voor een paracommerciële instelling beperkingen. Zo mogen paracommerciële instellingen die zich richten op activiteiten van sportieve en recreatieve aard, van sociaal-culturele aard voor jongeren tot 25 jaar en van levensbeschouwelijke of godsdienstige aard geen bijeenkomsten van persoonlijke aard of bijeenkomsten gericht op derden (laten) organiseren, waarbij alcoholhoudende drank wordt verstrekt. Paracommerciële instellingen die zich richten op activiteiten van sociaal-culturele aard mogen dergelijke bijeenkomsten beperkt (afhankelijk van de lokale situatie maximaal 8 keer per jaar) (laten) organiseren.

In Venray zijn er enkele stichtingen die bijvoorbeeld een theater exploiteren of andere sociaal-culturele activiteiten ontplooien en die voor hun activiteiten subsidie van de gemeente ontvangen. Sommige instellingen hebben de horeca-activiteiten ondergebracht in een BV, waarmee zij zijn gelieerd.
Hierdoor vallen de horeca-activiteiten niet onder de paracommerciële verordening en gelden er geen beperkingen zoals die uit de DHW voortvloeien voor de paracommercie. De exploitatie en het beheer van de horeca in zulke BV-constructies vallen buiten de paracommerciële regelgeving. De notitie ‘Gunnen en Vertrouwen’ gaat in op het beleid rondom BV-constructies binnen gesubsidieerde instellingen.

We zien steeds meer de trend van functiemenging. De grens tussen functies als horeca, detailhandel, ambacht en vermaak vervaagt. Ook het schenken of verkopen van alcohol willen ondernemers aangrijpen om meer beleving te creëren. De Drank- en Horecawet verbiedt dit.

Als ondernemer in de gemeente Venray kun je echter wel mengvormen van winkel en horeca (ook wel ´blurring’ genoemd) toepassen als je over een gedoogbrief hiervoor beschikt. De gemeente gedoogt in dat geval dat een ondernemer op onderdelen de Drank- en Horecawet overtreedt. Bij ondernemers die beschikken over een gedoogbrief van de burgemeester, treedt de gemeente dan niet handhavend op.

Deelname vindt plaats onder de volgende spelregels.

 1. De burgemeester laat de ondernemer, op zijn verzoek en op zijn rekening en risico, al dan niet schriftelijk toe door middel van het afgeven van een gedoogbeschikking.
 2. Voor deelnemers in categorie slijtersbedrijf en horecabedrijf geldt dat zij zich strikt moeten houden aan de DHW-artikelen die buiten het gedoogbeleid vallen.
 3. Het verkopen van lachgas is uitgesloten als mengvormactiviteit vanuit het oogpunt van volksgezondheid, milieu en openbare orde en veiligheid.
 4. De mengvorm-handelingen die zijn toegestaan, blijven duidelijk ondergeschikt aan de bestaande hoofdactiviteit. Het schenken of verkopen van alcohol staat niet op zichzelf, maar is gekoppeld aan het product of de activiteit van de onderneming. Het organiseren van een proeverij is maximaal 1 keer per week toegestaan (per onderneming).
 5. Voor de deelnemer die behoort tot de “categorie winkels” moet altijd een medewerker aanwezig zijn die kan aantonen dat hij of zij beschikt over een verklaring sociale hygiëne. De namen van deze medewerkers worden bij de aanmelding opgegeven.
 6. Winkels/zaken waar veel kinderen/jongeren komen, zoals speelgoedwinkels, supermarkten, cafetaria’s en kindermodezaken, mogen niet deelnemen.
 7. Er wordt géén alcoholhoudende drank verkocht of geschonken:
  o aan personen van wie niet is vastgesteld dat deze de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt, en evenmin als de drank kennelijk bestemd is
     voor iemand onder de 18 jaar (doorgeven van alcohol aan minderjarigen).
  o aan iemand van wie duidelijk is dat hij reeds onder invloed van alcohol of van een verdovend middel is.
  o buiten de normale, toegestane openingstijden van de winkel.
 8. In elke gelegenheid dient een vrij toegankelijk toilet aanwezig te zijn.


In de gedoogbrief kunnen bijzondere voorwaarden en beperkingen worden gesteld in het belang van de openbare orde en veiligheid en alcoholmatiging/volksgezondheid. De gedoogbrief kan worden ingetrokken bij overtreding van de regels.

De toelating van een deelnemer kan te allen tijde worden ingetrokken bij overtreding van een algemene of bijzondere voorwaarde of beperking. Verder gelden dezelfde regels en handhavingsprocessen als voor reguliere horeca/detailhandel.

De burgemeester kan te allen tijde aanvullende regels of kaders toevoegen dan wel schrappen.

Meer informatie of aanmelden voor blurring? Kijk op de website van de gemeente Venray.

Wil je als horecaondernemer een evenement organiseren in Venray? Kijk dan ter inspiratie op www.beleidvenray.nl/evenementenbeleid. Hier vind je tips en spelregels om je evenement veilig, gezond en duurzaam te organiseren

Het terrassenbeleid bevat regels en tips over het exploiteren van een (tijdelijk) terras. Het terrassenbeleid vind je op www.beleidvenray.nl/terrassenbeleid.

Een horecabedrijf waar één of meer waterpijpen worden gebruikt door bezoekers wordt ook wel een shishalounge genoemd. In gemeente Venray mag géén shishalounge gevestigd zijn.

Shishalounges zorgen, anders dan bij reguliere horeca, bovengemiddeld vaak voor overlast in de omgeving. Zo blijkt uit ervaringen in diverse gemeenten in heel Nederland. Ook worden doorgaans veel uiteenlopende overtredingen geconstateerd bij shishalounges. Ook zijn er flink wat gezondheidsrisico’s (koolmonoxide) en brandveiligheidsrisico’s verbonden aan het gebruik van waterpijpen. Daarom geldt zowel in het kader van openbare orde en veiligheid als in het kader van de volksgezondheid dat we géén shishalounge in de gemeente Venray toestaan.

Wanneer een exploitant in zijn horeca-inrichting kansspelautomaten wil neerzetten is een aanwezigheidsvergunning (op basis van de Wet op de kansspelen) vereist. Op de aanwezigheidsvergunning staat, behalve de gegevens van de horeca-inrichting, ook welke speelautomatenexploitant de kansspelautomaten beschikbaar stelt voor gebruik in de inrichting. Een aanwezigheidsvergunning is persoons- en inrichtingsgebonden en wordt voor vijf jaar verleend, tenzij de ondernemer een kortere termijn wenst.

Om te voorkomen dat bezoekers van horeca-inrichtingen eenvoudig toegang hebben tot kansspelautomaten en daar­mee het risico op gokverslaving toeneemt, heeft de wetgever eisen gesteld aan het type horecabedrijf waar kansspelautomaten mogen staan. Zo dient een bedrijf in het bezit te zijn van een Drank- en Horecavergunning, moet een bezoek aan het horecabedrijf op zichzelf staan en dienen de activiteiten zich in belangrijke mate te richten op personen van 18 jaar en ouder. Er mogen bovendien maximaal twee kansspelautomaten aanwezig zijn. Alleen in speelautomatenhallen kunnen meer dan twee kans­spelautomaten geplaatst worden en hiervoor is een afzonderlijke exploitatievergunning noodzakelijk.


"VENRAY IS GASTVRIJ,
GEZELLIG EN KNUS!"