Visie

Onze visie op toezicht en handhaving in de fysieke leefomgeving hebben we weergegeven in een infographic. In onze werkwijze staat een gezonde, veilige en duurzame leefomgeving centraal (belangrijke thema’s uit het collegeprogramma 2018-2022). In dit plan werken wij deze visie verder uit.

Infographic Visie Toezicht en Handhaving

Download hier de Infographic

We werken veel samen, zowel binnen het gemeentehuis tussen de teams, als ook met externe partijen, zoals met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), de politie, de Veiligheidsregio, belastingdienst, openbaar ministerie en de provincie. Eigenlijk met iedereen die een bijdrage kan leveren aan de veiligheid, gezondheid en de duurzaamheid van onze samenleving.

In een aantal gevallen hebben we de samenwerking ook meer formeel vormgegeven, zoals binnen de Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN), de Uitvoeringseenheid Roermond, het Samenwerkingsverband Noordelijke Noord-Limburg (NNL) en binnen het Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC). Binnen deze samenwerkingsverbanden hebben we afspraken gemaakt over prioritering en in te zetten capaciteit.

Regionale Uitvoeringsdienst Limburg Noord (RUD LN)
Sinds 1 januari 2013 zorgen de omgevingsdiensten en regionale uitvoeringsdiensten voor de vergunningverlening, toezicht en handhaving van hoofdzakelijk de basistaken milieu. Dit zijn de zwaardere milieutaken. De RUD LN coördineert het gezamenlijk uitvoeringsprogramma vergunningverlening en toezicht, bevordert en faciliteert de kwaliteitsverbetering van de dienstverlening en bewaakt het kwaliteitsniveau van de uitvoerders en de dienstverlening.
De RUD LN is in eerste instantie als netwerkconstruct van start gegaan in 2013. Vanaf 2018 is de samenwerking in de RUD gebaseerd op een gemeenschappelijke regeling in de vorm van een openbaar lichaam (GR RUD LN). De directie van de RUD LN en het coördinatiecentrum zijn gevestigd in Roermond. De RUD LN onderscheidt zich van omgevingsdiensten in Nederland, doordat de medewerkers in dienst van de gemeenten zijn gebleven.

Uitvoeringseenheid Roermond
Het team voor complexe chemische en technische taken, dat tot 2014 bij de provincie was ondergebracht, zit nu bij de gemeente Roermond. Dit team voert met name controles uit bij voormalig provinciale bedrijven en adviseert de gemeenten over de beschikkingen en over handhaving.

Samenwerkingsverband NNL
De gemeenten Gennep, Horst aan de Maas, Mook en Middelaar en Venray trekken samen op bij de uitvoering van de VTH-taken. De samenwerking is vooral gericht op lichtere milieutaken (die niet tot de basistaken behoren) en de taken bouwen en slopen. De komende tijd bekijken wij of en hoe we deze taken in een samenwerkingsverband blijven uitvoeren.

Regionaal Informatie en Expertise Centrum (RIEC) Limburg
Het RIEC Limburg is ondersteunend en adviserend in de strijd tegen ondermijnende criminaliteit. Het RIEC verbindt informatie en expertise en bundelen de krachten van de verschillende overheidsinstanties. Daarnaast stimuleren en ondersteunen de RIEC’s de publiek-private samenwerking bij de aanpak van ondermijning. Het RIEC stelt integrale handhavingsadviezen op en stemt projectmatig bestuursrechtelijke, strafrechtelijke en fiscale interventies af met regionale partners.

Jaarverslag VTH 2019

VTH in cijfers 2019

Veelgestelde vragen

Het doel van prioritering is het voorkomen van ongewenst gedrag dat leidt tot negatieve effecten voor de maatschappij. Wettelijke taken en de risicoanalyse zijn meegenomen in de prioritering. We hebben de gemeenteraad betrokken bij het bepalen van onze prioritering.

Lees meer

We onderscheiden twee soorten klachten/meldingen, namelijk formele en informele.

Lees meer

We werken veel samen, zowel binnen het gemeentehuis tussen de teams, als ook met externe partijen, zoals met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), de politie, de Veiligheidsregio, belastingdienst, openbaar ministerie en de provincie. Eigenlijk met iedereen die een bijdrage kan leveren aan de veiligheid, gezondheid en de duurzaamheid van onze samenleving.

Lees meer

In een geautomatiseerd systeem (Squit) monitoren we wat we doen.

Lees meer

 

Het meten van effecten is lastig. En als het al lukt is het nog lastiger om te bepalen in hoeverre VTH hieraan heeft bijgedragen. Het gaat om een pakket aan maatregelen en dan nog kunnen er externe factoren zijn die dit (positief of negatief) beïnvloeden. Toch doen we een poging.

Lees meer

Het Jaaroverzicht VTH 2019 kun je hier downloaden.