Beleid vergunningen, toezicht en handhaving

In dit beleidsplan beschrijven we het vergunning-, toezicht- en handhavingsbeleid van de gemeente Venray. We stellen onze prioriteiten vast en beschrijven de strategieën die we gebruiken voor het uitvoeren van onze werkzaamheden. Ook geven we aan hoe we ons werk monitoren.

Onze opdrachtgever is het college van burgemeester en wethouders (speerpunt collegeprogramma). We leggen verantwoording af over dit plan aan de gemeenteraad.

Waar gaat dit beleidsplan over

Met dit beleidsplan geven wij ook uitvoering aan de wettelijke taken uit het Besluit omgevingsrecht (Bor) en aan de landelijke proceskwaliteitscriteria voor VTH-taken. Die vormen een onderdeel van de landelijke set kwaliteitscriteria voor de VTH-taken. Als daaraan wordt voldaan, wordt een gesloten plan-do-check-act cyclus geborgd. Die cyclus is al volgt:

  • het opstellen van een strategisch beleidskader (probleemanalyse, doelstellingen, prioriteiten)
  • de daadwerkelijke uitvoering van de VTH-taken (planmatig geborgd in een uitvoeringsprogramma)
  • het monitoren van de geleverde prestaties
  • het bijstellen van het beleid naar aanleiding van de ervaringen in de praktijk.


Er is altijd meer vraag naar toezicht en handhaving, dan dat we als gemeente kunnen bieden. We moeten dus keuzes maken in wat we doen en hoe we het doen. Ook gaat het om efficiënt en effectief werken (samenwerking, slimme allianties), maar ondanks dat blijft er sprake van schaarste. Dit beleid biedt handvaten over hoe met die schaarste om te gaan.

Totstandkoming en reikwijdte

Dit beleidsplan is vooral ontstaan vanuit het team Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH), dat valt onder de afdeling Wonen, Werken en Leven. Binnen het team VTH verlenen we verschillende vergunningen (bouwen, milieu, APV). Ook het toezicht en de (juridische) handhaving op het gebied van bouwen en milieu behoren tot ons takenpakket. De buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) vallen niet onder het team VTH, maar onder het team Groen & Vastgoed, onderdeel van de afdeling Stad, Dorpen en Wijken. De boa’s voeren wel toezichts- en handhavingstaken uit op het gebied van de APV-vergunningen die VTH verleent.
De toezichthouders VTH voeren ook taken uit op andere terreinen, zoals ondermijning en de sluiting van drugspanden voor het team Maatschappelijke Ontwikkeling (veiligheid) en adreskwaliteit voor het team Burgerzaken. Voor deze toezichtstaken is de formatie in 2019 bij deze twee teams uitgebreid met twee toezichthouders, zodat het toezicht op ondermijning en het toezicht op adreskwaliteit meer aandacht krijgen.

Jaarverslag VTH 2019

VTH in cijfers 2019

Veelgestelde vragen

Het doel van prioritering is het voorkomen van ongewenst gedrag dat leidt tot negatieve effecten voor de maatschappij. Wettelijke taken en de risicoanalyse zijn meegenomen in de prioritering. We hebben de gemeenteraad betrokken bij het bepalen van onze prioritering.

Lees meer

We onderscheiden twee soorten klachten/meldingen, namelijk formele en informele.

Lees meer

We werken veel samen, zowel binnen het gemeentehuis tussen de teams, als ook met externe partijen, zoals met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), de politie, de Veiligheidsregio, belastingdienst, openbaar ministerie en de provincie. Eigenlijk met iedereen die een bijdrage kan leveren aan de veiligheid, gezondheid en de duurzaamheid van onze samenleving.

Lees meer

In een geautomatiseerd systeem (Squit) monitoren we wat we doen.

Lees meer

 

Het meten van effecten is lastig. En als het al lukt is het nog lastiger om te bepalen in hoeverre VTH hieraan heeft bijgedragen. Het gaat om een pakket aan maatregelen en dan nog kunnen er externe factoren zijn die dit (positief of negatief) beïnvloeden. Toch doen we een poging.

Lees meer

Het Jaaroverzicht VTH 2019 kun je hier downloaden.