Monitoring

Monitoring is het sluitstuk van dit beleidsplan, maar niet van onze beleidscyclus. We willen leren van onze monitoring, zodat we steeds de juiste dingen blijven doen. Hieronder gaan we in op wat we monitoren: de resultaten (uitvoering van onze taken) en de effecten voor de leefomgeving. Jaarlijks brengen we een jaarverslag VTH uit.

In een geautomatiseerd systeem (Squit) monitoren we wat we doen. Zo monitoren we het aantal:

  • vergunningen
  • meldingen
  • controles 
  • klachten
  • handhavingsverzoeken
  • zienswijzen, bezwaren en beroepszaken
  • dwangsommen en bestuursdwang


In 2020 gaat Venray, met ruim 20 andere overheidsorganisaties in Limburg (waaronder de RUD), over van SquitXO naar Squit 20/20. De komende jaren willen we regionaal bekijken hoe we de monitoring in het nieuwe systeem Squit 20/20 zoveel mogelijk kunnen verbeteren.
Verder zorgen we dat ons beleid op orde is en bereiden we ons voor op de komst van de Omgevingswet.

Het meten van effecten is lastig. En als het al lukt is het nog lastiger om te bepalen in hoeverre VTH hieraan heeft bijgedragen. Het gaat om een pakket aan maatregelen en dan nog kunnen er externe factoren zijn die dit (positief of negatief) beïnvloeden. Toch doen we een poging.

Binnen het project Boeren en Buren is gestart met het meten van fijnstof en ammoniak. Doel is een beeld te krijgen van de luchtkwaliteit bij veehouderijen. Eind 2020 evalueren we dit project en medio 2021 is de eindrapportage hiervan beschikbaar.

Het Kader voor Opwekking Duurzame Energie (KODE) van de gemeente Venray is gericht op het behalen van klimaatafspraken (onder andere verlagen van de uitstoot van broeikasgas CO₂). De toezichthouders dragen bij aan de aanpak van energiebesparing door toezicht te houden. Het beleid KODE geeft aan tussentijds de effecten te monitoren en het beleid te evalueren.

Vanaf begin 2019 is gestart met het continu meten van geluid bij bepaalde evenementen (evenementen met verhoogde kans op overlast/klachten). Doel hiervan is beter zicht te krijgen op het al dan niet overschrijden van de geluidsnormen gedurende het hele evenement. Per evenement wordt hiervan een rapportage gemaakt. Nadere afspraken/regels hierover worden vastgelegd in een nieuwe regeling geluid (vaststelling in 2020).

Jaarverslag VTH 2019

VTH in cijfers 2019

Veelgestelde vragen

Het doel van prioritering is het voorkomen van ongewenst gedrag dat leidt tot negatieve effecten voor de maatschappij. Wettelijke taken en de risicoanalyse zijn meegenomen in de prioritering. We hebben de gemeenteraad betrokken bij het bepalen van onze prioritering.

Lees meer

We onderscheiden twee soorten klachten/meldingen, namelijk formele en informele.

Lees meer

We werken veel samen, zowel binnen het gemeentehuis tussen de teams, als ook met externe partijen, zoals met de Nederlandse Voedsel en Waren Autoriteit (NVWA), de politie, de Veiligheidsregio, belastingdienst, openbaar ministerie en de provincie. Eigenlijk met iedereen die een bijdrage kan leveren aan de veiligheid, gezondheid en de duurzaamheid van onze samenleving.

Lees meer

In een geautomatiseerd systeem (Squit) monitoren we wat we doen.

Lees meer

 

Het meten van effecten is lastig. En als het al lukt is het nog lastiger om te bepalen in hoeverre VTH hieraan heeft bijgedragen. Het gaat om een pakket aan maatregelen en dan nog kunnen er externe factoren zijn die dit (positief of negatief) beïnvloeden. Toch doen we een poging.

Lees meer

Het Jaaroverzicht VTH 2019 kun je hier downloaden.